โครงการ GPSC Young Social Innovator season4

ด้วยบริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ได้จัดทำโครงการ GPSC Young Social Innovator ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ ได้นำเสนอโครงงานผลิตภัณฑ์หรือวิธีการ ภายใต้หัวข้อ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการให้สถานศึกษาที่สนใจ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี