โรงเรียนต้นทาง แลกเปลี่ยนความรู้สู่ โรงเรียนปลายทางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรฯ โครงการจัดการศึกษาแบบสื่อสารสองทาง ระยะที่ 2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการจัดการศึกษาแบบสื่อสารสองทาง ระยะที่ 2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโทณัฐพัชร เถกิงกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ นายธนพล เริ่มคิดการณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สพม.เพชรบุรี นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พร้อมด้วย คณะทำงานและบุคลากรสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะครู ศึกษานิเทศก์ จากทั้งโรงเรียนต้นทาง และโรงเรียนปลายทาง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ ปทุมธานี โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก เพชรบุรี และโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) สมุทรสาคร เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

…เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนใน 5 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ รวมถึงวิชาวิทยาศาตร์ และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือในการพัฒนาการสอนต่อไป ณ ห้องชาติชาย-ภารดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/qtfzfUTWYG9GZU197

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี