10 บทเรียนออนไลน์ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

💻 พบกับ “บทเรียนออนไลน์ 10 บทเรียนหลัก” ในโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เต็มอิ่ม จุใจ กับ 10 บทเรียนออนไลน์ ที่สร้างการตระหนักรู้ด้านพลังงานสะอาด สู่การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดอย่างเหมาะสม แบบ Step by Step
✅ สร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานและปูพื้นฐานความรู้ด้านพลังงานสะอาด
✅ ออกแบบกิจกรรมการอำนวยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
✅ เรียนรู้การใช้พลังงานสะอาดในวิถีชีวิตและเครื่องมือชุมชน
✅ ทบทวนความรู้เข้าใจด้านทักษะการโค้ช
✅ เพิ่มพูนทักษะการออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม

ไม่ว่าจะครู นักเรียน หรือนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ก็แวะเข้ามาเรียนได้ทุกคน 📖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี