ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability : L.D.) ระดับมัธยมศึกษา พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายมหิศร แสงมณีรัตนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว : นางสาวพรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี