Clinic PA Support

คู่มือและแนวทางของ สพม.เพชรบุรี

…. อ่านหนังสือเวียนย้อนหลัง คลิก ….

คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว 9 – 12/2564 (ก.ค.ศ.)

ครู
ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหารการศึกษา (สพฐ.)
ผู้บริหารการศึกษา (สพฐ.)

แนวทางการดำเนินการฯ ตาม ว 9 – 12/2564 (สพฐ.)

ครู
ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหารการศึกษา (สพฐ.)

การอบรม (ว PA) : วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 (รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย)

การอบรม (ว PA) : วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 (ครูโทนี่ (ตะวัน แสงทอง))

VDO Clip


สำนักงาน ก.ค.ศ.
รับชมวิดีโออื่นๆเพิ่มเติม
สพม.เพชรบุรี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี