ITA เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

previous arrow
next arrow
Slider

ITA 2559
ITA 2560
ITA 2561
ITA 2562
ITA 2563

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ
ปีงบประมาณ 2563

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี