Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทิอม

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลนักเรียน โครงการสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย
เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี