สพม.เพชรบุรี ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี  ประธานคณะกรรมการดำเนินทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายเดชา ปาณะศรี  และนายการุณ ชูช่วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํธยมศึกษาเพชรบุรี  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะกรรมการประจำศูนย์สอบฯ สนามสอบ และนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓  การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนามสอบทุกแห่งมีมาตรการป้องกันโควิท-๑๙ เป็นอย่างดี มีการตรวจวัดอุณหภูมิ เตรียมเจลแอลกอฮอล์ และจัดระยะห่างที่นั่งสอบอย่างเหมาะสม

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.เพชรบุรี

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม   ผอ.เขตฯ เยี่ยมสนามสอบ ศูนย์สอบฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี