กลุ่มนโยบายและแผน

นางรัชจิกร จิตวัฒนานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
032-400-683
นางสุรัญชนา เก่งการค้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
032-400-683
นางสาวสุนันทา ลอยเจิ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
032-400-683
นางวรรณา จิตกระแส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
032-400-683
นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
032-400-683

เบอร์โทร 032-400-683

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี