หน้าแรก

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

ข้อมูลพื้นฐาน O1 – O6

การบริหารงานและใช้จ่ายงบประมาณ 07- 013

การจัดซื้อจัดจ้าง 014 – 017

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 018 – O21

การส่งเสริมความโปร่งใส 022 – 025

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน 026 – 031

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 032 – 035

Q & A
:: ติดต่อ/แสดงความคิดเห็น ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
(สพม เพชรบุรี )

กลุ่มเบอร์โทรศัพท์
หน้าห้องผอ. สพม. เพชรบุรี032 – 401641 ต่อ 102
กลุ่มอำนวยการ032 – 401641 ต่อ 105
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา032 – 401641 ต่อ 107
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ032 – 400641 ต่อ 108
กลุ่มบริหารงานบุคคล032-400684
กลุ่มพัฒนาครูฯ032 – 400684
กลุ่มนโยบายและแผน032-400683
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ032-400939
กลุ่มกฎหมายและคดี089 – 1421262
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ089 – 4094508
หน่วยตรวจสอบภายใน086 – 1740545

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

…. อ่านข่าวย้อนหลัง คลิก ….

.: ข่าวกิจกรรม :.

ธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ

11 กรกฎาคม 2024

ธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ

11 กรกฎาคม 2024

ธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ

11 กรกฎาคม 2024

ธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ

11 กรกฎาคม 2024

ธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ

8 กรกฎาคม 2024

ธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ

8 กรกฎาคม 2024

ธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ

8 กรกฎาคม 2024

ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ณ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา อ.แก่งกระจานจ.เพชรบุรี เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดทำโครงการ : ส่งเสริมทักษะอาชีพ ตามวิถีความพอเพียง(ขนมเบอเกอรี่ และเครื่องดื่มสมุนไพร ของโรงเรียน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกำหนดสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ตามโครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ

8 กรกฎาคม 2024

ธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ

8 กรกฎาคม 2024

…. อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง คลิก ….