โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

จำนวน 22 แห่ง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี