กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
032-400-684

นางสาวประชุม ทิมทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
032-400-684
นางสาวเมษิญา จูมมาระ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
032-400-684
นายศุภกร เรืองแสงอร่าม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
032-400-684
นางลมัย สืบสาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
032-400-684
นางสาวอังคณา คล้อยเต็ม
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
032-400-684
นางสาวพรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์
นักทรัพยากรบุคคล
032-400-684
นางสาวปิยวรรณ กุ้ยอ่อน
พนักงานธุรการ
032-400-684
นางชนากานต์ สวัสดิกรรณ์
พนักงานธุรการ
032-400-684

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

โครงสร้างงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

ภารกิจงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

——————————————————————————————

————————————————————————————

ข้อมูลระบบ TMS

————————————————————————————

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มของกลุ่ม

เบอร์โทร  กลุ่มบริหารงานบุคคล-หน่วยตรวจสอบภายใน  032-400-684


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี