การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ขอความร่วมมือแจ้งการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อและส่งผลงานโดยตรงที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี