การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการเปิดการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2566 โดยดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2566 เพื่อคัดเลือกเด็กนักเรียนในสังกัด จำนวน 1 ราย และส่งผลการคัดเลือกไปยังสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนในสังกัดได้ส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา และโรงเรียนบ้านลาดวิทยา โดยมีนางวาสนา บุญมา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
ณ ห้องธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี