การประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสพม.เพชรบุรี

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ และครูในสังกัดสพม.เพชรบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้
…โดยมีกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี อบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา กิจกรรมทบทวนแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาและกิจกรรมถอดบทเรียน(Best Practice) และ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้านทุจริต ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี โดยมี นายพิจารณ์ ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว
ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณฺชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี