การประชุมวางแผนการจัดการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการชี้แจงรายละเอียดในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนในสังกัด

รูปภาพเพิ่มเติม…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี