การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับการเรียนการสอนครูวิทยาศาสตร์ฯ ระยะที่ ๒

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับการเรียนการสอนครูวิทยาศาสตร์ฯ ระยะที่๒ โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน พร้อมด้วยนายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ : นางสาวณัฐณิชา  แก้วมรกต / ข่าว : นางสาวพรธิพย์  ฐิรัตนบุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี