การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โครงการ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่า ราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี และทำหน้าที่วิทยากรนำเข้าสู่การฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และให้ลูกเสือทุกคนมีจิตสาธารณะ ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

รูปภาพเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี