กิจกรรม 7 ส (Big Cleaning Day)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม 7ส พร้อมมอบนโยบาย และแนวทางการจัดทำกิจกรรม 7ส พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้งผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดสพม.เพชรบุรี ร่วมทำกิจกรรม 7ส ทำความสะอาด (Big Cleaning Day)บริเวณอาคารสำนักงาน ฯ บริเวณโดยรอบสำนักงาน ฯ และห้องปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ และเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐาน รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกที่ดี มีระเบียบวินัยในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีม และร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำงานให้สะอาด สวยงามภายในหน่วยงาน
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี