คณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Coding for teacher (C4T)

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประะธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของ Coding for teacher (C4T) พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ คณะศึกษานิเทศก์สพม.เพชรบุรี และคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสารสนเทศ และข้อมูลในการสังเคราะห์รูปแบบ วิธีการ และการจัดการเรียนรู้ โดยดำเนินการผ่านการจัดเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ทั้งในรูปแบบ Unplugged และ plugged ซึ่งโครงการดำเนินการภายใต้แนวทางการปฏิบัติการเป็นศูนย์การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา ในหลักสูตรออนไลน์และพัฒนาต่อไป โดยมีนางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี