ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ ๒

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
นำทีมบุคลากร สวก. สทร. สทศ. และ ศนฐ. สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 พร้อมด้วย นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายเดชา ปาณะศรี รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี คณะศึกษานิเทศก์ในสังกัดสพม.เพชรบุรี นายอรุณ สรรพคุณ ผอ.รร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษารร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และคณะครู รวมทั้งผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เข้าร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นทาง คือ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดการเรียนรู้แบบสื่อสารสองทางไปยังโรงเรียนปลายทาง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ สพป.ปทุมธานี เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สพป.เพชรบุรี เขต 2 และโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิตย์) ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป.สมุทรสาคร
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงาน รับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนปลายทางในโครงการ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในโครงการ และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพต่อไป ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ArLDxXD5u3GtEsrc8


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี