ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนา การจัดการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาการจัดการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร
กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี