นิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และนางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา จำนวน 3 มหาวิทยาลัย คือ
1.นายวรท ฤทธิ์อินทร์ นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.นายจตุพร เกิดสดับ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
3.นางสาวณิชาวรรณ บุญรอด นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
4.นางสาวพรทิพย์ สุดสวาท นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5.นายจิรายุทธ ผ่องอำไพ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส แจ่มจันทร์ เป็นอาจารย์นิเทศฯ จากวิทยาลัยราชมงคลลรัตนโกสินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี