นิเทศ ติดตามและสร้างขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้
นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
นายสุเทพ โตสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายสขิล พรวิษณุ ศึกษานิเทศก์
นิเทศ ติดตามและสร้างขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี พบว่า โรงเรียนสามารถบริหารจัดการ
โดยจัดการเรียนการสอนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน ออกแบบกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลได้ดี สามารถเป็นแบบอย่างได้ โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมที่น่าสนใจ
เช่น Socratis ดำเนินการระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างดี และบริหารจัดการ
ตามนโยบาย สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดีเมื่อ
วันอังคาร ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี