นิเทศ ติดตามและสร้างขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง และ นายพิจารณ์ ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามและสร้างขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา พบว่า โรงเรียนสามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูทุกคนใช้ google classroom ในการสอน ครูมีการจัดทำรายงานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกทุกคน มีการประสานผู้ปกครองเพื่อติดตามนักเรียนให้เข้าเรียน รวมถึงมีการปรับสภาพภูมิทัศน์ โรงเรียน สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส. กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี