นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคาร ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตราชนิเวศมฤคทายวัน นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส. กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี