ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย ได้จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๕ “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ความปลอดภัยต้องมาก่อน” ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดที่สนใจ ที่มีผลงานวิชาการส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี