ประชุมคณะกรรมการคัดกรองสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2564

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดกรองสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2564
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ ฯ ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติที่ผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ โดยมี นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี