ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับกลุ่มจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบการประเมินไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี