ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสุจริต

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ การขับเคลื่อน และดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย
นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ และคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ที่ 129/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
…มีวัตถุประสงค์เพื่อ วางแผน และเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมขับเคลื่อน และดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด โดยมี นายพิจารณ์ ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ข่าว : นางสาวพรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี