ประชุมคณะทำงานการจัดเทศกาลหุ่นเงาโลก เพชรบุรี เมืองหนัง Phetchaburi Harmony World Shadow Puppet Festival 2022

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานการจัดเทศกาลหุ่นเงาโลก เพชรบุรี เมืองหนัง พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม
การจัดงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหน้าที่เป็นคณะทำงาน ฝ่ายพิธีการต้อนรับ และปฏิคม
ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ สำนักงาน กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี