ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ครั้งที่ 4 / 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสพม.เพชรบุรี ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้งผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดสพม.เพชรบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 22 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ณ โรงเรียนท่ายางวิทยา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี