ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังคำชี้แจงและแนวทางการปฏิบัติ ในการเตรียม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ จากท่านเลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี