ประชุมพิจารณาคัดเลือก” ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๙

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก” ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายอรุณ สรรพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นางประวีณ์นุช วงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบางจานวิทยา และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เพื่อคัดเลือกครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑ คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ คน ให้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับรางวัลระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑ คน เสนอเข้ารับรางวัล “ครูดีในดวงใจ”ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรับมอบรางวัลในวันครูที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

ภาพ:ข่าว/ สุกัญญา อินทร์จันทร์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

https://drive.google.com/drive/folders/1nGyX2hEJMgm8deHQTMS_mNEmpN-iKX97?usp=sharing

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี