ประชุมวิทยากร

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายการุณ ชูช่วย รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานฯในการประชุมทีมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการ (Coaching Team) เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ ภาณุมาศ ศรีสด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี