ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคลผ่านระบบดิจิทัลฯ

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวประชุม ทิมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคล ผ่านระบบดิจิทัล การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และการให้บริการงานบุคคลผ่านระบบดิจิทัล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม
จุดที่ 1 ภาคกลาง ครั้งที่ 2 วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี