ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริม สนับสนุน แนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การป้องกันการกระทำผิดวินัยและการกระทำละเมิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 10 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น.
นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัยการป้องกันการกระทำผิดวินัยและการกระทำละเมิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพม.เพชรบุรี จำนวน 22 โรงเรียน และบุคลากรในสังกัดสพม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมและรับฟังบรรยายในวันที่หนึ่ง โดยมี นายประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร

…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก ค่านิยม และสร้างวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานและต่อต้านการทุจริต พร้อมกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในวงราชการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวินัยของข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความตระหนักในการปฏิบัติตนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพเพิ่มยิ่งขึ้น  ณ ห้องประชุมเมตตาสามัคคีธรรม โรงเรียนคงคาราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี