ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ให้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการทุกกลุ่มในสังกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อบริหารผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม และเหมาะสม ครั้งที่ 1/ 2565 ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี