ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประธานเปิดการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ และครูผู้ดูแลเว็บไซด์โรงเรียนๆ ละ ๒ ท่าน และผู้ที่สนใจ
วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันศุกร์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สพม.เพชรบุรี
ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

https://drive.google.com/drive/folders/1wFJn5varORyq68mK8ZxuVXed5oHRXyrT?usp=sharing

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี