ประชุมโครงการสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการเปิดประชุมมอบนโยบาย นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี ธนู วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในการช่วยเหลือสมาชิก
สหกรณ์ รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภาพเพิ่มเติม…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี