ประชุม กศจ. จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม กศจ.เพชรบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน นางสุรัญชนา เก่งการค้า เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ภาพ:ข่าว/ นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี