ผอ.สพม.เพชรบุรี นำทีมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา และกรณีศึกษาตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย คุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา และกรณีศึกษาตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
…ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก ค่านิยม และสร้างวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างความแข็งแกร่ง แก่หน่วยงานและต่อต้านการทุจริต อีกทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวินัยของข้อกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีความตระหนักในการปฏิบัติตนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
โดยได้รับเกียรติจาก นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วย นางสาวณภัทร์พร สิงห์ประเสริฐ เจ้าพนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา และกรณีศึกษาตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอนเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/yfBFFvhrrp7e86ENA

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี