พัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทอล “อุ่นใจไซเบอร์”

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธาน การประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและปรเะเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ (กลุ่มนิเทศฯ) /ภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี