พิธีตักบาตรถวยราชกุศล และวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี และหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม “วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอ่ืนในจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
…โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี
ณ บริเวณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ภาพจากกลุ่มพัฒนาครูฯ กลุ่มกฎหมายฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี