พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สพม.เพชรบุรี ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา ระหว่าง สพม.เพชรบุรี
กับโรงเรียนท่ายางวิทยา โดยมีนายเดชา ปาณะศรี , นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์,
นายอภิชาติ ใจกล้า, นายวันชัย ภิญโย, นางรัชจิกร จิตวัฒนานนท์, นายวรากรณ์ นาถมทอง,
นายอรุณ สรรพคุณ, นายไกรรัฐ สว่างเดือน ร่วมลงนามและเป็นพยานในพิธี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี