ร่วมต้อนรับคณะทำงานสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มสพม.เพชรบุรี และบุคลากรในสังกัดสพม.เพชรบุรี ร่วมต้อนรับและรับฟังคณะทำงานจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และสัมภาษณ์
…โดยจำแนกเป็น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี