ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิก ติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และทรงเป็นองค์ประธาน
ในการแสดงคอนเสิร์ต
…ภายในงานร่วมด้วย นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอรุณ สรรพคุณ ผอ.รร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียน และครู รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี
ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ภาพ : ขอขอบคุณภาพจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์ ฯ และสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี