ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ” โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี “

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
…โดยการฝึกอบรม ฯ มีกิจกรรมการฝึกอบรม และกลุ่มสัมพันธ์ รวมทั้งกิจกรรมการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ตามรายวิชาโครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนองนา” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี