ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างก่อนการรื้อถอน

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสภาพอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ นางรัชจิกร จิตวัฒนานนท์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางเพียงใจ พิชญวุฒิกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางวรรณา จิตกระแส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวศรินทิพย์ ทองประเสริฐ เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างก่อนการรื้อถอน เพื่อรายงานผลการตรวจสภาพต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติในการรื้อถอน
…โดยลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนในสังกัดสพม.เพชรบุรี จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี โรงเรียนเขาย้อยวิทยา และโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี