ลงพื้นที่ให้กำลังใจครู และนักเรียน ฉีดวัคซีน เข็ม 3

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังครู นักเรียน
และบุคลากรทางการแพทย์ ในการดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 12 – 18 ปี
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 3 พร้อมด้วย
นางสุพิชชา แสนสวย นักวิชาการศึกษา สพม.เพชรบุรี รวมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีนักเรียนและครูที่เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวนทั้งสิ้น 770 คน

ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี